Biuletyn AGH 58/2012

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH wraz z partnerami Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym


Wojciech Łużny


Wielkim sukcesem AGH i  całego krakowskiego środowiska naukowego jest uzyska nie niezwykle prestiżowego statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk fizycznych, przez Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego "Materia - Energia - Przyszłość". W  skład Konsorcjum wchodzą:

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Koordynator Konsorcjum),
  2. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN,
  3. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,
  4. Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii,
  5. Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.


Wniosek naszego konsorcjum uzyskał najwyższe oceny Komisji Konkursowej MNiSzW "jako podmiot, który wyróżnia się pod względem prowadzenia badań naukowych, opracowania planów rozwoju naukowego całego konsorcjum, i który jest jednocześnie przykładem możliwości efektywnego wspólnego działania na rzecz realizacji określonych celów naukowych. Konsorcjum składa się z  jednostek o  znaczącym potencjale, które poprzez wspólne działanie wzmacniają swoją rolę oraz znaczenie w rozwoju nauki w  Polsce" (cytat z  Decyzji MNiSzW). Warto podkreślić, że łączna wartość inwestycji w laboratoria i aparaturę naukową, realizowanych obecnie przez jednostki konsorcjum (głównie dzięki wielkiej skuteczności w aplikowaniu o fundusze strukturalne UE), znacznie przekroczyła 600 milionów złotych. Należy tu wymienić przede wszystkim:

  • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii ACMIN;
  • Centrum ATOMIN "Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki";
  • Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej: Centrum Cyklotronowe Bronowice CCB;
  • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.


Potencjał naukowy Konsorcjum Smoluchowskiego stanowi liczna i wysokokwalifikowana kadra 147 profesorów tytularnych, 131 doktorów habilitowanych oraz 394 doktorów. O  wysokim poziomie dotychczasowych badań świadczą liczne publikacje w  renomowanych czasopismach z  pierwszego kwartyla listy filadelfijskiej (2914 publikacji z  Q1 w  latach 2007-2011), wśród nich 32 w  czasopismach o  IF > 10, w  tym 16 w tak prestiżowych jak Science i Nature.


Dysponując tak znacznymi zasobami badawczymi, konsorcjum im. M. Smoluchowskiego stanowić będzie wiodący w  skali kraju i  znaczący na mapie Europy Centralnej ośrodek interdyscyplinarnych badań naukowych w kluczowych obszarach współczesnej fizyki i  chemii. Konsorcjum będzie podejmować ambitne cele naukowe, prowadzić innowacyjne prace rozwojowe oraz z  powodzeniem zabiegać o  finansowanie zarówno do krajowych, jak i  międzynarodowych programów badawczych. W  zamierzeniu Konsorcjum Smoluchowskiego, dzięki konsolidacji ogromnego potencjału kadrowo-aparaturowego oraz intensyfikacji badań na najwyższym poziomie, powinno docelowo odegrać rolę dobrze rozpoznawalnej w  świecie naukowym instytucji tworzącej atrakcyjne miejsca pracy i  kształcenia dla szczególnie uzdolnionych polskich i zagranicznych naukowców.


Zakres planowanych prac naukowych i profil kształcenia młodych kadr w ramach konsorcjum są tak pomyślane, aby w równym stopniu wykorzystać zaangażowanie i potencjał badaczy wszystkich Stron Konsorcjum. Niezwykle ważny jest tu efekt synergii: dzięki połączeniu sił i  środków powstanie zupełnie nowa jakość przez skoncentrowanie się na kilku interdyscyplinarnych i  nowatorskich obszarach fizyki i chemii, w których strony konsorcjum są najbardziej konkurencyjne na tle osiągnięć europejskich i  światowych. Pozwoli to na osiągnięcie wyników o  doniosłym znaczeniu poznawczym oraz na rozwój innowacyjnych badań stosowanych.

b1

Od lewej: prof. Roman Kozłowski (wicedyrektor IKiFP PAN), prof. Małgorzata Witko (dyrektor IKiFP PAN), prof. Marek Jeżabek (dyrektor IFJ PAN), prof. Tadeusz Słomka, prof. Antoni Tajduś, prof. Wojciech Łużny, prof. Jerzy Jurkiewicz (dziekan WFAiIS UJ), prof. Grażyna Stochel (dziekan WCh UJ) i prof. Zbigniew Sojka (prodziekan WCh UJ).


Te atuty również zostały dostrzeżone przez komisję konkursową: "Konsorcjum posiada najbardziej rozbudowaną strukturę organizacyjną spośród aplikujących jednostek, przy czym podmioty wchodzące w  skład konsorcjum rozpoczęły współpracę na długo przed ogłoszeniem konkursu o nadanie statusu KNOW. W związku z powyższym udało im się wypracować dobre praktyki w  zakresie wzajemnej współpracy, co ma przełożenie na wysoką jakość i szeroki zakres badań prowadzonych przez Konsorcjum" (cytat z Decyzji MNiSzW).


W dniu 12 lipca 2012 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość, podczas której dokumenty o uzyskaniu statusu KNOW z rąk Premiera Donalda Tuska i pani Minister Barbary Kudryckiej odebrali - w imieniu konsorcjum - Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz Dziekan WFiIS, prof. Wojciech Łużny. Każda z  instytucji wchodzących w skład KNOW otrzymała także tablicę ze stosownym napisem i logotypem, w celu umieszczenia jej na swoim budynku. Dzięki temu pawilon D-10 zyskał nową ozdobę...


W dniu 13 lipca - na zaproszenie Rektora AGH - osoby wchodzące w skład Rady Konsorcjum, odpowiedzialne za przygotowanie wniosku o  nadanie statusu KNOW, spotkały się w  gościnnych murach AGH. Profesor A. Tajduś pogratulował wszystkim uczestnikom spotkania ogromnego sukcesu i  wyraził nadzieję, że działalność Konsorcjum Smoluchowskiego koordynowanego przez WFiIS AGH przyniesie bardzo dobre owoce dla wydziału, uczelni i wszystkich jednostek naukowych tworzących nasz KNOW, a więc - w efekcie - dla całego krakowskiego środowiska naukowego.

b2


Jako inicjator i  pomysłodawca całego przedsięwzięcia, pragnę serdecznie podziękować wszystkim przyjaciołom i  współpracownikom, bez których ogromnego zaangażowania nasz wspólny sukces nie byłby możliwy: Jurkowi Jurkiewiczowi i  Markowi Jeżabkowi za jednoznaczne poparcie od samego początku; Grażynie Stochel, Małgorzacie Witko, Rafałowi Abdank -Kozubskiemu, Bogdanowi Fornalowi, Zbyszkowi Sojce i Januszowi Wolnemu za ogromny wkład pracy w  przygotowanie wniosku, Romanowi Kozłowskiemu za perfekcyjne tłumaczenie wniosku na angielski, a  Januszowi Tobole za nieocenioną pomoc w najgorętszym okresie przygotowywania jego finalnej wersji. Trzeba dodać, że wniosek wraz załącznikami to prawie siedemset stron po polsku i niemal tyle samo po angielsku...