Rada konsorcjum

 
  • prof. Bogdan Fornal IFJ PAN
  • prof. Marek Jeżabek IFJ PAN
  • prof. Jerzy Jurkiewicz WFAiIS UJ (przewodniczący Rady)
  • prof. Roman Kozłowski, IKiFP PAN
  • prof. Wojciech Łużny WFiIS AGH
  • prof. Zbigniew Sojka WCh UJ
  • prof. Grazyna Stochel WCh UJ
  • prof. Andrzej Warczak WFAiIS UJ
  • prof. Małgorzata Witko, IKiFP PAN
  • prof. Janusz Wolny WFiIS AGH

Członkowie Rady - CV

 

prof. Bogdan Fornal IFJ PAN

    Ur. 26.07.1957 r w Mrzygłodzie, pow. Sanok; prof. dr hab., fizyk, specjalność: fizyka struktury jądra atomowego. Studia ukończył w 1981 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1981 r. związany z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego: doktorat 1991, habilitacja 2004, tytuł prof. 2014. Stypendysta włoskiego INFN w Laboratori Nazionali di Legnaro (Padwa, Włochy) 1985-1987. Pobyty naukowe w Purdue University (USA): na stażu naukowym 1991-93, 1994, 1996; jako wizytujący profesor 1998, 2001, 2002. Koordynator naukowy (z ramienia Polski) Stowarzyszonego Europejskiego Laboratorium LEA COPIGAL (współpraca COPIN-CNRS/CEA). Od 2013 kierownik Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych IFJ PAN. Mieszka w Krakowie. Zainteresowania: kosmologia.

    e-mail: bogdan.fornal@ifj.edu.pl


prof. Jerzy Jurkiewicz WFAiIS UJ

    Ur. 22.07.1947 r w Krakowie; prof. dr hab.; fizyk, specjalność fizyka teoretyczna. Od ukończenia studiów (1970) na Uniwersytecie Jagiellońskim związany z Instytutem Fizyki UJ; doktorat (1975), habilitacja (1987), tytuł profesora (1994); w latach 1990-91, 1994-95, 1997-98 profesor wizytujący w Instytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze, od 2002 kierownik Zakładu Teorii Układów Złożonych w Instytucie Fizyki UJ. Współzałożyciel (2003) i kierownik (2003-2007) Centrum Badań Złożonych im. Marka Kaca na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. W latach 2009-2012 dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Mieszka w Krakowie.

    e-mail: jerzy.jurkiewicz@uj.edu.pl


prof. Roman Kozłowski, IKiFP PAN

    Ur. 01.04.1948 r w Gliwicach; prof. dr hab.; chemik, specjalność: chemia ciała stałego, chemia fizyczna. Od uzyskania doktoratu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ (1974) pracuje w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN; habilitacja (1989), tytuł prof. (2010); od listopada 2011 z-ca dyrektora ds. naukowych. Pasja zawodowa: badanie historycznych materiałów budowlanych i artystycznych, metody konserwacji i ochrony zabytków. Pasje prywatne: historia sztuki. Mieszka w Krakowie.

    e-mail: nckozlow@cyf-kr.edu.pl


prof. Wojciech Łużny WFiIS AGH

    Ur. 29.11.1959 w Krakowie; prof. dr hab. inż.; fizyk, specjalność: fizyka ciała stałego, fizyka polimerów; rok ukończenia studiów 1984. Pracuje na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH; doktorat (1989), habilitacja (1996), tytuł prof. (2002). W kadencjach 2002-08 prodziekan, w kadencji 2008-2012 dziekan Wydziału. Pasja zawodowa: dydaktyka i popularyzacja fizyki; pasje prywatne: rodzina, książki, Tatry. Mieszka w Wieliczce.

    e-mail: luzny@agh.edu.pl

prof. Zbigniew Sojka WCh UJ

    prof. dr hab.; chemik, specjalność: spektroskopia i chemia powierzchni, kataliza heterogeniczna. Od 1983 zatrudniony na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; doktorat (1984), habilitacja (1998), tytuł profesora (2005); w kadencjach 2005-2012 prodziekan Wydziału Chemii UJ.;od 2013 Członek Senatu UJ.

Tematyka badawcza: Badania związków pomiędzy strukturą elektronową i magnetyczną, a reaktywnością, w kontekście wyjaśnienia mechanizmu prostych i cyklicznych reakcji powierzchniowych związanych z aktywacją i chemią katalityczną małych cząsteczek. Zastosowania elektronowego rezonansu magnetycznego do badań układów heterogenicznych i reaktywności powierzchni. Modelowanie molekularne i mikrokinetyczne procesów katalitycznych. Wysokorozdzielcza mikroskopia elektronowa materiałów katalitycznych i nanomateriałów tlenkowych.

    e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl


prof. Grazyna Stochel WCh UJ

    Profesor nauk chemicznych, specjalnoœć: chemia koordynacyjna i bionieorganiczna, fotochemia. Od 1978r. związana z Wydziałem Chemii UJ, doktorat (1983r.), habilitacja (1993r.) tytuł profesora (2001r.). Stypendystka Fundacji Humboldta, kierownik Zespołu Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej, kierownik Pracowni Fotolizy Laserowej, profesor wizytujący w Uniwersytecie w Orleanie. W latach 1998-2005 Prodziekan, a od 2008 Dziekan Wydziału Chemii UJ, Członek Senatu UJ, Członek Komitetu Chemii PAN.

    e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl

prof. Andrzej Warczak WFAiIS UJ

    Ur. 08.05.1949 w Krakowie; prof. dr hab.; fizyk, specjalność: fizyka atomowa, egzotyczne układy atomowe badane w zderzeniach ciężkich jonów z atomami. Studia fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1967-1972); doktorat (1978); habilitacja (1986); tytuł profesora (1999); od zakończenia studiów pracuje na UJ, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego; w latach 2005-2012 dyrektor Instytutu Fizyki UJ; od 2012 dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. W 2005 wyróżniony za badania naukowe polsko-niemiecką Nagrodą Mariana Smoluchowskiego - Emila Warburga. Mieszka w Krakowie.

    e-mail: Andrzej.Warczak@uj.edu.pl


prof. Janusz Wolny WFiIS AGH

    Ur. 01.12.1954 w Raciborzu; prof. dr hab.; fizyk; specjalność fizyka ciała stałego. Od 1978 roku pracuje na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH; w kadencjach 1996-2002 oraz 2010-2012 - prodziekan, a od 2012 roku - dziekan Wydziału. W 1977 roku ukończył studia z fizyki na UJ, gdzie również w 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Habilitację uzyskał w roku 1991 a tytuł profesora w roku 2003 na WFiIS AGH. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na kwazikryształach i strukturach aperiodycznych. Jest autorem koncepcji średniej komórki elementarnej - statystycznego podejścia do opisu struktur aperiodycznych. Mieszka w Krakowie.

    e-mail: wolny@fis.agh.edu.pl